Vốn FDI đóng góp gần 20% GDP

Vốn FDI đóng góp gần 20% GDP

Vạn Xuân | Theo đánh giá, đầu tư nước ngoài đã đóng góp gần 20% GDP và là nguồn vốn bổ sung quan trọng cho vốn đầu tư phát triển của Việt Nam với tỷ trọng khoảng 23,7%...