Uống rượu ngâm, một người chết, một nguy kịch

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn