Cắt bướu nặng 4kg nguy cơ vỡ cao

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn